Om Säkra

Viktig information

Viktig information gällande Säkra Spar AB.


 • Regelefterlevnad, risk och revision

  Här finner du information om Säkra Spars funktioner för regelefterlevnad, risk och revision.

  Funktion för regelefterlevnad

  För funktionen för regelefterlevnad har Säkra Spar anlitat Advokatfirman Evander med ansvarig advokat Patrik Ståhl. Funktionen för regelefterlevnad har till uppgift att

  • vidta erforderliga åtgärder i syfte att tillse att de anställda, anställda hos ett anknutet ombud till United Securities samt styrelsen vid var tid har kännedom om gällande regler för den verksamhet som United Securities bedriver,
  • övervaka efterlevnaden av gällande interna och externa regler och rutiner,
  • bedöma om de åtgärder och rutiner som utförs är lämpliga och effektiva med hänsyn till gällande regler för verksamheten,
  • utvärdera de åtgärder som vidtas för att avhjälpa eventuella brister och
  • ge råd och stöd till anställda som utför investeringstjänster så att verksamheten bedrivs enligt gällande regler för verksamheten.

  Riktlinjer och rutiner för funktionen för regelefterlevnad (Compliance Officer) i Säkra Spar:

  pdf US 5 Riktlinjer och rutiner för funktionen för regelefterlevnad (Compliance Officer) i US.pdf (224 KB)

  Funktion för riskhantering

  För funktionen för riskhantering har Säkra Spar anlitat Advokatfirman Evander med ansvarig advokat Patrik Ståhl. Funktionen för riskhantering har som uppgift att

  • identifiera, mäta och styra de risker som verksamheten är förknippad med,
  • praktiskt implementera, övervaka och kontrollera internt fastställda regler avseende riskhantering,
  • stötta organisationen i frågor som rör riskhantering, och
  • löpande rapportera sitt arbete och till VD och styrelsen åtminstone årligen lämna en skriftlig rapport.

  Funktionen för riskhantering är organisatoriskt underställd, och rapporterar till VD men har även en direkt rapporteringsväg till styrelsen.

  Arbetsordning och riktlinjer för funktionen för riskhantering:

  pdf US 3 Arbetsordning och riktlinjer för funktionen för riskhantering.pdf (186 KB)

  Funktion för internrevision

  För funktionen för internrevision har Säkra Spar anlitat KPMG AB med ansvarig Mikaela Grundberg. Funktionen för internrevision har till uppgift att

  • Följa upp och kontrollera att lagar och bestämmelser följs, samt att arbetet följer styrelsens respektive Säkra Spars instruktioner,
  • kontrollera att anmärkningar och rekommendationer från myndigheter och motsvarande organ åtgärdas och efterlevs,
  • tillse att erforderlig information på lämpligt sätt delges styrelse, VD och personal och
  • följa upp och kontrollera att outsourcad verksamhet sköts i enlighet med ingångna uppdragsavtal.

  Funktionen för internrevision och den av styrelsen utsedda oberoende granskaren är direkt underställd styrelsen och rapporterar självständigt till styrelsen eller till VD.

  Riktlinjer för internrevision:

  pdf US 4 Riktlinjer för internrevision.pdf (201 KB)

  Revisor

  Ansvarig revisor är Sussanne Sundwall, PwC.


 • Likviditetsrisk
 • Mångfaldspolicy

  Här finner du Säkra Spars mångfaldspolicy:

  pdf US 32 Mångfaldspolicy.pdf (71 KB)


 • Ersättningspolicy

  Här finner du Säkra Spars ersättningspolicy:

  pdf US 24 Ersättningspolicy.pdf (265 KB)


 • Tillstånd

  Säkra Spar innehar nedan tillstånd från Finansinspektionen:

  • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • 2007-11-01 Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • 2007-11-01 Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

 • Kategorisering av kunder

  Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska ett värdepappersinstitut kategorisera alla sina kunder som icke- professionell kund, professionell kund eller jämbördig motpart.

  Säkra Spars kunder har nästan uteslutande blivit kategoriserade som icke-professionella kunder. Kategoriseringen innebär inte att Säkra Spar bedömt kundens kunskaper om och erfarenheter av att handla med värdepapper utan endast att kunden har tilldelats den starkaste ställningen enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta innebär bl.a. att Säkra Spar kommer att informera kunden om Säkra Spar och de tjänster Säkra Spar erbjuder. Säkra Spar kommer även lämna information om aktuella finansiella instrument och risker med samt kostnader och avgifter för dessa.

  Kunden har rätt att lämna in en begäran om att bli behandlad som en professionell kund om de krav som ställs i lagen om värdepappersmarknaden är uppfyllda. Om kunden blir kategoriserad som professionell förväntas kunden normalt ha sådana kunskaper att kunden själv kan avgöra vilken information som behövs för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Detta innebär att kunden själv måste begära den information som den anser sig behöva. Vid investeringsrådgivning utförd av Säkra Spar görs med anledning av detta inte någon bedömning av kundens erfarenhet och kunskaper och inte heller av kundens finansiella ställning eller om produkten är lämplig för kunden mot bakgrund av detta.

  Som professionell kund kan kunden på skriftlig begäran och efter medgivande av Säkra Spar byta kategori och istället placeras i kategorin icke-professionell och därmed erhålla en högre skyddsnivå.


 • Bästa orderutförande

  Här finner du Säkra Spar riktlinjer för bästa orderutförande.

  Riktlinjerna är antagna för att uppnå bästa möjliga resultat för dig som kund när Säkra Spar utför eller vidarebefordrar order.

  pdf US 16 Riktlinjer för bästa orderutförande.pdf (153 KB)


 • Intressekonflikter

  Här finner du information om intressekonflikter.

  Säkra Spar har som värdepappersinstitut beslutat om riktlinjer för att hantera intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att skydda dig i händelse av en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse för Säkra Spar eller dess rådgivare. Säkra Spar är i en sådan situation skyldigt att alltid sätta kundintresset framför det egna intresset.

  En intressekonflikt som Säkra Spar har uppmärksammat i sina riktlinjer är att Säkra Spar och dess rådgivare erhåller ersättning som är beroende av vilka investeringsförslag rådgivaren har föreslagit dig. Ersättningen kan komma att betalas ut från tredje part direkt till Säkra Spar. För att hantera denna intressekonflikt analyseras varje produkt som Säkra Spar rådgivare tillåts föreslå och bedöms efter vissa givna kriterier. Endast godkända produkter kan förmedlas av Säkra Spar anknutna ombud. Säkra Spar har därutöver utvecklat ett rådgivningsverktyg som biträder rådgivaren i genomförandet av den så kallade lämplighetsbedömningen. Den av det anknutna ombudet utförda lämplighetsbedömningen kontrolleras sedan i sin tur av Säkra Spar.

  Den ersättning som utbetalas från tredje part med anledning av den investering du fått rekommenderad redovisas alltid i samband med rådgivningstillfället, det vill säga före investeringen.

  Riktlinjer för åtgärder till motverkande av intressekonflikter:

  pdf US 8 Riktlinjer för åtgärder till motverkande av intressekonflikter.pdf (164 KB)


 • Kundklagomål

  Säkra Spar är ansvarigt för eventuell ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden vid utförande av uppdrag i motsvarande omfattning som Säkra Spar är skyldig att ersätta skadan.

  Klagomål i anledning av uppdrag enligt avtal med Säkra Spar ska ställas till

  Säkra Spar AB
  Klagomålsansvarig
  Sturegatan 15
  114 36 Stockholm

  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Du som kund ska påtala eventuella fel eller brister i ett uppdrags utförande och ska omgående underrätta Säkra Spar om detta (reklamation). Om du vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Säkra Spar. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar du rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Säkra Spar sida.

  Konsumenternas bankbyrå

  Om du vill vända dig till någon utomstående för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

  www.konsumenternas.se

  Kommunala konsumentvägledare

  Den kommunala konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På deras hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.

  www.konsumentvagledare.se eller www.konsumentverket.se

  Allmänna reklamationsnämnden

  Om ditt klagomålsärende inte ger dig ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom ett år från det att du första gången inlämnade klagomål till United Securities. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och United Securities bör lösas.

  www.arn.se

  Prövning i domstol

  Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot United Securities. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.


 • Etiska riktlinjer

  Säkra Spar rådgivare ska följa god rådgivarsed. Samtliga anställda, inkluderat anknutna ombud, har förbundit sig att följa de etiska riktlinjer som Säkra Spar har antagit.

  pdf US 6 Etiska riktlinjer.pdf (420 KB)


 • Lämplighetsbedömning och passandeprövning
  Lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning

  För att Säkra Spar ska kunna ge dig som kund råd som är lämpliga utifrån just din situation eller utföra diskretionär förvaltning måste vi ställa frågor till och begära in information från dig. Frågorna kan upplevas som närgångna men om Säkra Spar inte får information från dig får Säkra Spar rådgivare heller inte ge råd till dig.

  Uppgifter som hämtas in avser din ekonomiska situation, levnadsförhållanden, kunskap och erfarenhet, investeringshorisont, riskprofil och mål med investeringen. Informationen ligger till grund för rådgivarens lämplighetsbedömning.

  Om Säkra Spar efter utförd lämplighetsbedömning anser att en investering inte är lämplig för dig utifrån dina behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter måste Säkra Spar upplysa dig om detta. Det kallas för avrådandeplikt.

  Till hjälp för rådgivaren och dig som kund i lämplighetsbedömningen används Säkra Spars elektroniska rådgivningsverktyg LotUS.

  Passandeprövning

  Vid andra tjänster än investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning måste du som kund utföra en passandeprövning. Det innebär att Säkra Spar bedömer om en specifik produkt eller tjänst passar dig genom att du lämnar uppgifter om dina kunskaper och erfarenheter om den specifika tjänsten eller produkten. Detta görs för att skydda dig från att investera i produkter med risker som du som kund inte känner till.

  Om Säkra Spar anser att tjänsten eller produkten inte passar dig kommer United Securities informera dig om detta. Om du som kund inte lämnar information eller lämnar ofullständiga uppgifter kommer Säkra Spar att informera dig om att Säkra Spar inte kan bedöma om tjänsten eller produkten passar dig.

  Execution only

  När investering sker på ditt initiativ som kund och investeringen avser okomplicerade finansiella instrument sker ingen passandeprövning. Säkra Spar kommer därmed inte att bedöma om instrumentet passar dig. Exempel på okomplicerade finansiella instrument är börshandlade aktier, obligationer och värdepappersfonder.


 • Penningtvätt och finansiering av terrorism

  För att efterleva de krav som ställs på Säkra Spar med anledning av regler kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste Säkra Spar identifiera dig som kund och inhämta information om dig.

  Säkra Spar måste säkerställa kundkännedom gällande alla sina kunder. Därför kommer Säkra Spar och den rådgivare som du träffar alltid att fråga dig om identitetshandling vid inledande av en affärsförbindelse samt löpande kontrollera identiteteten. Om kunden är ett bolag måste Säkra Spar försäkra sig om vilka som har rätt att teckna bolagets firma och även kontrollera identitet på de personer som tecknar bolagets firma. Vid bolag, samt vid behov personer, kommer även utredas vem/vilka som är de verkliga huvudmännen.

  Säkra Spar kommer också att ställa frågor till dig samt till bolag, eller i förekommande fall personer, med verkliga huvudmän om du är en person i politiskt utsatt ställning (ofta förkortat till PEP = Politically Exposed Person på engelska). En PEP är en ”fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat”. Säkra Spar måste ta reda på om du är en sådan person som avses med PEP. Från och med den 1 augusti 2015 ställs krav i Sverige på att även inkludera inhemska PEP:s, vilket för Säkra Spar innebär att hela dess kundkrets omfattas. Dessutom räcker det inte att bara avgöra om en kund är en PEP eller inte. Säkra Spar måste även vidta åtgärder för att avgöra om deras kunder är ”familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning”. Syftet med regeln är att motverka att korrupta PEP ska missbruka sin maktställning i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi är inte intresserade av din eller dina närståendes partiståndpunkt eller politiska aktivitet.

  Säkra Spar kommer också att fråga om ditt kapitals ursprung.


 • MiFID II
  MiFID II – kunden i fokus

  Inom EU finns sedan tidigare gemensamma regler för värdepappershandel genom införandet av Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) den 1 november 2007. MiFID ska bland annat underlätta handel med värdepapper över nationsgränserna.

  Med syfte att stärka skyddet ytterligare för dig som kund infördes den 3 januari 2018 nya regler på värdepappersmarknaden som ersätter MiFID. Regelverken heter MiFID II och MiFIR. De nya regelverken förtydligar och stärker de redan gällande reglerna och sätter dig som kund i fokus genom bland annat ett stärkt kundskydd och ökad transparens på värdepappersmarknaden. Du som investerare kommer bland annat få mer information än tidigare som stöd för ditt investeringsbeslut.

  Lämplighetsbedömning och produktstyrning

  En del av kundskyddet är att Säkra Spar alltid måste säkerställa att den produkt du får rekommenderad är lämplig för dig utifrån den målgrupp som produkten riktar sig till. Det innebär att Säkra Spar kommer dela in dig i ett kundsegment baserat på dina kunskaper och erfarenheter av handel med finansiella instrument, förmåga att bära förluster, risktolerans och investeringsmål och utifrån ditt kundsegment ge dig råd om lämpliga produkter.

  Transparens

  Det nya regelverket innebär också att du som kund kommer få mer information om produkten du investerar i samt om de kostnader och avgifter som är förknippade med din investering. Du kommer att få informationen vid investeringstillfället samt årligen.

  Global identifieringskod

  Från och med den 3 januari 2018 behöver alla kunder, såväl privatpersoner som företag, som handlar med värdepapper en global identifieringskod. För företag kallas identifieringskoden LEI (Legal Entity Identifier) och för privatpersoner NID (Nationellt ID eller National Client Identifier). LEI- eller NID-nummer krävs inte för handel med värdepappersfonder eller specialfonder, men krävs för handel med börshandlade fonder.

  För företag är det förenat med en kostnad att skaffa LEI-nummer, medan NID-nummer för privatpersoner är kostnadsfritt. För dig som svensk medborgare är NID-nummer detsamma som ditt personnummer.


 • Anknutna ombud

  Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kan ett värdepappersbolag ha anknutna ombud. Ett anknutet ombud får vara anknutet endast till ett värdepappersbolag.

  Ett anknutet ombud kan för Säkra Spars räkning marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument eller tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster.

  Säkra Spar ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet genom sin verksamhet som anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden.

  Klagomål i anledning av uppdrag som det anknutna ombudet utför som anknutet ombud ska ställas till Säkra Spars klagomålsansvarig.


 • Finansiell information
 • Behandling av personuppgifter

  Den 25 maj 2018 förstärks reglerna för dataskydd genom dataskyddsförordningen (GDPR). I och med detta har Säkra Spar uppdaterat sin integritetspolicy. Ändringarna gäller från den 25 maj och innebär att du får mer information om behandling av dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt GDPR.

  Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter i nedan dokument:

  pdf US Integritetspolicy.pdf (151 KB)

  För att få dina rättigheter tillgodosedda enligt vår Integritetspolicy kan du logga in i Kundportalen och läsa mer under fliken ”Min sida/Behandling av personuppgifter”. Du kan också kontakta oss via vårt kontaktformulär under Kontakt.


 • Offentliggörande utförandeplatser

  Här finner du Säkra Spars offentliggörande:

  pdf US Rapport utförandeplatser 2020.pdf (202 KB)


 • Hållbarhetsarbete

  Hållbar utveckling är en viktig fråga för oss och vi anser att samhällets alla aktörer har ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer. Alla påverkar och påverkas av både miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbarhet. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen. Den finansiella marknaden anses ha en viktig roll att spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle, därför anser vi att integrera hållbarhet i ett investeringsbeslut inte bara bidrar till en bättre framtid för kommande generationer, även om argumentet är skäl nog, utan också till en långsiktig ekonomisk tillväxt. Vår ambition är att alltid utröna området bland hållbara placeringsalternativ för att ge goda möjligheter att erbjuda produkter som tar hållbarhet i beaktande och för att ge de bästa förutsättningarna att investera mer hållbart.

  Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde och integreringen av hållbarhetsrisker i din rådgivning kan minska sannolikheten för en sådan negativ påverkan. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

  Vi har idag möjlighet att beakta negativa effekter för hållbarhetsfaktorer i vår rådgivning till kunder som efterfrågar en hållbarhetsanpassad rådgivning. Det gör vi genom att fråga dig om hållbarhetsaspekter är viktiga för dig i samband med att vi ger dig råd om investeringar. Svarar du att det är viktigt kommer vi endast att rekommendera dig produkter där förvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin förvaltning och produkter vars förvaltning präglas av investeringar som har en positiv effekt på miljö och framtid. Detta gäller för närvarande endast värdepappersfonder och vissa alternativa investeringsfonder.

  Vi kommer däremot inte att beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter som vi kan komma att rekommendera dig. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker samt endast integrerat negativ effekt på hållbarhetsfaktorer i begränsad omfattning påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra rådgivare.

  Vår ambition är att utveckla vårt arbete med hållbarhet. I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig större.

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra har drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 300 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen och Insuresec samt är registrerade hos Bolagsverket.